Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Inkubering og avlesning av CCA agar | Mattilsynet anbefaler

Inkubering og avlesning av CCA agar | Mattilsynet anbefaler Etter overgangen til CCA agar har enkelte erfart hyppigere påvisning av koliforme bakterier og dels i høyere antall enn før i vannanalysene. Enten du benytter CCA agar eller alternativet Colilert i dine vananalysene - er det lurt å sette seg inn i Mattilsynet anbefalinger.

Uttdrag fra Mattilsynets Veiledning til Drikkevannsforskriften:

Analyse for koliforme bakterier kan gi utslag på bakterier som ikke er helsefarlige

Når dere analyserer for koliforme bakterier i drikkevannet, skal dere benytte metoden NS-EN ISO 9308-1 eller NS-EN ISO 9308-2. Metoden NS-EN ISO 9308-1 har i noen tilfeller vist seg å gi utslag på miljøkoliforme bakterier, som vanligvis ikke utgjør en direkte helsefare.

NS-EN ISO 9308-1, versjon 1. april 2017, angir at prøvene skal avleses i tidsrommet fra 21 til 24 timer etter inkubering. Det har vist seg at enkelte koliforme bakterier øker i antall i denne perioden. Veksten i siste del av inkuberingstiden består i hovedsak av miljøkoliforme bakterier.


Informasjonsskriv fra Mattilsynet | Januar 2016:

Påvisning av koliforme bakterier i drikkevann

I november 2014 kom det en ny utgave av NS-EN ISO 9308-1 som benyttes for å påvise E.coli og andre koliforme bakterier i drikkevann. Laboratorier har erfart at det på nettprøver kan påvises koliforme bakterier hyppigere og dels i høyere antall enn før sammenlignet med bruk av tidligere utgave. Dette tilskrives at det har blitt tatt i bruk et nytt vekstmedium.

I drikkevannsforskriften av 4.desember 2001 er det fastsatt at NS-EN ISO 9308-1 (referansemetode) eller Colilert-18/Quantitray (alternativ metode) skal benyttes for bestemmelse av E.coli og koliforme bakterier i drikkevann. Grenseverdiene i drikkevannsdirektivet og drikkevannsforskriften ble satt ut fra det erfaringsgrunnlaget man hadde med disse metodene på den tiden.

Om metoden

Den nye utgaven av NS-EN ISO 9308-1 benytter et annet dyrkningsmedium (agar) enn tidligere. Laktose TTC agar med Tergitol 7 ble erstattet med Chromogenic Coliform Agar, CCA. Dette mediet påviser koliforme bakterier på bakgrunn av β-D-galaktosidase aktivitet. Det selektive prinsippet er
Tergitol 7. Det vil si at den nye agaren påviser både laktose positive og laktose negative bakterier, på samme måte som Colilert-18. Det er derfor ikke overraskende at det nå påvises høyere antall koliforme bakterier, fordi både laktose positive og laktose negative bakterier har β-D-galaktosidase aktivitet. I tillegg til bakterier innen familien Enterobacteriaceae (oksidase negative) kan også oksidase positive Gram negative bakterier vise β-D-galaktosidase aktivitet. Derfor skal oksidasetest benyttes for å bekrefte påvisning av koliforme bakterier.
Ved nærmere verifisering av positive funn for koliforme bakterier har det vist seg at de koliforme bakteriene er identifisert som »miljøkoliforme» bakterier og altså ikke regnes å ha et fekalt opphav. Slike bakterier er normalt laktose negative, i motsetning til koliforme bakterier fra tarm som i de aller fleste tilfeller er laktose positive. Blant de miljøkoliforme finnes arter som f.eks Klebsiella planticola, Enterobacter amnigenus og Serratia fonticola. Disse bakteriene vokser godt i vann ved lave temperaturer (ned til 4 °C) og er motstykket til de varmekjære bakteriene, som f.eks E.coli. Definisjonen på hva som er koliforme bakterier har ved introduksjon av denne nye utgaven av NS-EN ISO 9308-1 blitt endret til å omfatte alle medlemmer av familien Enterobacteriaceae som har β-Dgalaktosidase aktivitet.
En annen utfordring med analysemetoden er inkuberingstiden. Metoden angir at avlesning skal foretas etter 21±3 timer. Erfaringen nå viser at veksten av enkelte koliforme bakterier øker i løpet av denne tiden (18-24 timer). Laboratorier som leser av ved 24 timer vil derfor i enkelte tilfeller få flere positive funn enn dersom prøven ble lest av ved 18 timer. Veksten i siste del av inkuberingstiden består i hovedsak av miljøkoliforme bakterier, som regnes som ikke å ha noen helsemessig betydning. Det kan imidlertid være at en svekket E.coli vil trenge lenger tid enn 18 timer på å bli registrert, og dermed blir oversett dersom det leses av tidlig.

Problem omfang

I hvilken grad vannverkene vil få noe høyere verdier for koliforme bakterier med den nye metoden vil være avhengig av hvilken mikrobiologisk flora som er tilstede. Dette vil igjen variere fra vannverk til vannverk, type vannkilde og type vannbehandling. Noen vannverk vil ikke merke noen forskjell, mens andre kan få flere positive verdier.
Ut fra det vi har fått av informasjon foreløpig, så vil andelen positive koliforme prøver i forhold til totalt antall analyserte prøver, forventes å kunne øke med noen prosent. Det er imidlertid observert høye tallverdier i flere av prøvene og at antall positive prøver kan øke med en faktor på 2 eller mer. Siden innrapporteringen til Mattilsynet for 2015 ikke gjennomføres før i 2016, så har vi ikke nå innsikt i hvilke vannverk dette gjelder, og om problemstillingen er knyttet til bestemte typer vann.
Det vil i de første årene bli en utfordring i å benytte resultatene statistisk, ved rapportering i henhold til direktivet og forklaring av årsaksforhold.
Det vil også medføre at flere vannverk får økte analyseutgifter ved at det må tas flere oppfølgende prøver. Det vil i de tilfeller også ta lenger tid før endelig svar foreligger, samt at vannverkene vil bruke tid på å finne årsaken, uten at det er en helsemessig viktig årsak.

Alternative løsninger

Dagens drikkevannsforskrift har en tiltaksgrense på 0 koliforme bakterier pr 100 ml drikkevann. Noen vannverk vil få et problem i forhold til regelverket. Forskriften krever at de kartlegger årsaken og vurderer hvorvidt avviket utgjør en helserisiko. I så fall skal vannverkseieren gjennomføre tiltak så raskt som mulig. Hvis det viser seg at dette kan skyldes overgang fra TTC til CCA agar i NS-EN ISO 9308-1, og funn av koliforme bakterier vedvarer selv etter tiltak i vannverket, så kan det være flere alternative måter å gå frem på.
• Det gjennomføres lactoseforgjæring ved funn av koliforme.
• Prøvene analyseres med Colilert18/Quantitray istedenfor NS-EN ISO 9308-1.
• Prøvene analyseres med tidligere versjon med TTC agar.
• Prøvene analyseres med både CCA-agar og Colilert18/Quantitray
• Funn av koliforme uten funn av E.coli og enterokokker tolkes som helsemessig akseptabelt.

Mattilsynet har ikke et entydig forslag til løsning. Dette må vannverkene og laboratoriene avklare seg imellom. Det virker imidlertid som om NS-EN ISO 9308-1 er lite i bruk i andre land vi har hatt kontakt med. Løsningsforslag fra andre land har vi derfor ikke. Innspill på løsningsforslag kan eventuelt gis i forbindelse med endringer i drikkevannsforskriften som nå er på høring.

Kilde: Informasjonsskriv fra Mattilsynet
Januar 2016


Vi har det meste du trenger til vannanlyser

Colilert-18

Colilert-18

Påvis E.coli og andre koliforme bakterier på kun 18 timer. Avles gårsdagens prøver allerede neste morgen og iverksett eller opphev evt. advarsler.
Les mer - Bestill
HPC vannanalyse

HPC

Påvis heterotrofe organismer (totalantall bakterier) raskt og nøyaktig, når som helst i produksjonsprosessen. Utviklet spesielt for analyser av flaskevann.
Les mer - Bestill

Enterolert DW

Enterolert DW

En superenkel og nøyaktig måte å teste drikkevann for enterokokker. Utviklet spesielt for testing av drikkevann. Resultater på 24 timer.
Les mer - Bestill
Pseuladert, vannanalyse

Pseudalert

Unngå utbrudd av "badeutslett", "svømmeøre", og en rekke andre infeksjoner, med 24-timers deteksjon av Pseudomonas aeruginosa* (P. aeruginosa) i vann.
Les mer - Bestill

CCA agar

Agar for deteksjon og telling av E.coli og andre koliforme bakterier i vann med lav bakterieflora.
Tilfredsstiller NS-EN ISO 9308-1.
Les mer - Bestill »Vannagar totalkim

Næringsfattig agarmedie for kontroll av totalantall/ heterotrofe bakterier i vann/drikkevann (Compact Dry AQ).
Les mer - Bestill »

Vannagar totalkim

Agar uten dekstrose, for deteksjon og telling av totalantall bakterier i vann/ drikkevann (PCA agar).
Tilfredsstiller NS-EN ISO 6222.
Les mer - Bestill »

Dette er bare enn brøkdel av vårt sortiment

Vi har en rekke andre analysemetoder og instrumenter både for vannanayser og hygienekontroll - se mer av vårt utvalg her og spør gjerne om mer informasjon på info@labolytic.no

Oppdatert