Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

8 ting å tenke på når du skal begynne å teste for Listeria

8 ting å tenke på når du skal begynne å teste for Listeria Det er mange elementer å ta hensyn til i forbindelse med testing for Listeria.
For å være sikker på at du velger en metode som er relevant for ditt behov og lar deg foreta sikre og effektive analyser, er det derfor lurt å bruke god tid på vurderinger og forberedelser i forkant. Nedenfor har vi derfor listet opp noen viktige spørsmål du bør ta stilling til og punkter som bør avsjekkes når du vurderer å begynner å gjennomføre egne analyser, før du går i gang med valg av utstyr og metoder.

Spør gjerne vår mikrobiolog Torill om råd, eller book et møte med henne for mer informasjon og tips.

Så hva bør du tenke på når du skal teste for Listeria?

Mattilsynet har laget en oversikt over krav som må følges for å sikre at maten ikke inneholder uakseptable mengder av Listeria monocytogenes (Listeria).
Les mer i denne artikkelen vår om de visktigste kontrollkriteriene for testing av Listeria

Det er en rekke risikopunkter å ta hensyn til, flere ulike verktøy og analysemetoder du kan velge mellom.

Hvilke testmetoder og verktøy, arbeidsprosesser og protokoller som anbefales vil variere ut fra hva slags prøver du skal analysere (f.eks. overflater og produksjons-miljø, rå mat, spiseklar mat, fôr m.m.). I tillegg bør du vurdere lokaler og tilgjengelige fasiliteter hvor analysene skal foregå. Hvilke behov du har for bl.a. svartid, nøyaktighet, repeterbarhet og evt. validering av metode, samt kompetanse hos de som skal foreta analysene bør også tas med i betraktningen.

Hvilke behov og muligheter har du?

Vi har oppsummert 8 viktige punkter:

1. Lokaler, sikkerhetsrutiner og avfallshåndtering
Har dere et eget laboratorium, eller mulighet for oppsett av nødvendig analyseutstyr i et egnet rom adskilt fra produksjonslokalene? Finnes det en mulighet for inndeling i adskilte soner? Har dere nødvendig utstyr og rutiner på plass for å kunne minimere risiko for kontaminering og ivareta god laboratoriepraksis? 
Dette er vesentlige momenter i vurderingen av risiko for kontaminering/ spredning av evt. bakterier fra analyseprosessen, hva slags utstyr og metoder som vil kunne brukes.
• Sterilisering/ autoklavering av nødvendig utstyr?
• Sikker håndtering og avtaler om henting/ destruksjon av avfall?

2. Kontamineringsrisiko
Ved oppformering og analyse av sykdomsfremkallende bakterier kreves gode rutiner for å minimere risiko for spredning av bakterier fra evt. positive prøver til produksjonslokaler og produkter. Evt. risiko og retningslinjer vil variere ut fra hva som produseres hos dere, hvilken type prøver som skal tas, hvilke metoder og analyser som skal gjennomføres.
• Hvilke rutiner, utstyr og fasiliteter har dere på plass allerede?
• Hva må på plass før dette er godt nok ivaretatt?

Krysskontaminering molekylære analyser.
Man må skille mellom kontaminering til produksjonslokaler og krysskontaminering internt på laboratoriet. Korrekt håndtering av analysemateriell, god laboratoriepraksis og sterilisering av utstyr/ avfall er viktig når man produserer mange kopier av listeria DNA-sekvens. Spredning av Listeria-DNA i laboratoriet kan medføre falske positive resultater. Det er derfor viktig å sørge for gode rutiner for håndtering av prøver og avfall, sterilisering, rengjøring av utstyr, soneinndeling, personalrutiner og bruk av eget skotøy, bekledning/ frakk. Listeria-DNA vil derimot ikke gi risiko for matforgiftning og sykdom. 

3. Egnede metoder
Type - hva slags prøver skal du analysere?
Hvilke metoder, verktøy og prosedyrer som egner seg vil variere ut fra hva du skal teste (f.eks. overflater og råvarer). Hvis du skal analysere flere ulike prøvetyper bør det også vurderes om analysene kan utføres med samme metode eller om en kombinasjon av ulike metoder er nødvendig.
Hvilke testbehov har du?
Hva skal testes?
Overflater og produksjonsmiljø, rå mat, spiseklar mat eller fôr?
Mengde - hva er estimert antall prøver?

4. Nøyaktighet og behov for validerte metoder
Sett deg inn i hvilke kundekrav og retningslinjer du må forholde deg til.
• Hvilke kundekrav eller forskrifter må du tilfredsstille? 
• Må metoden ha en offisiell validering for at resultatet skal kunne godkjennes?
• Er det nok å bekrefte eller avkrefte tilstedeværelse av Listeria?
• Har du behov for kvantifisering - bestemmelse av mengde ved positiv prøve?
• Trenger du egentesting i tillegg til det man sender til eksternt laboratorium, og hvor nøyaktig skal resultatet være?

5. Svartiden påvirker omløpstiden for produktet
Har du behov for rask avklaring av prøveresultater for å sikre rask omløpshastighet, best mulig kvalitet og holdbarhet på produktet når det leveres til kunde? Hvor hurtig ønsker du svar? 24, 48 eller mer enn 72 timer?

6. Bekreftelse av positivt resultat
Har du behov for raskest mulig bekreftelse av prøveresultatene, for å sikre effektiv og mest mulig begrenset tilbakeholding av produkter og optimalisert omløpshastighet?
• Ja - Hurtig bekreftelse med egne analyser er optimalt
• Nei - 3 til 5 dager svartid går greit, og prøvene kan sendes til et eksternt laboratorium for bekreftelse.

7. Kompetanse
Du må være trygg på at utstyret og analysemetodene som velges kan benyttes og tolkes korrekt av de som skal utføre den daglige analysejobben. Med god grunnopplæring fra leverandør kan en rekke metoder trygt utføres av ansatte uten laboratoriebakgrunn. Men enkelte metoder vil kreve en viss kompetanse/ erfaring eller kursing.
• Hvilken relevant erfaring og kompetanse finnes hos dere?
• Hva slags kursing og opplæring vil evt. kreves for at dette skal være ivaretatt?

8. Budsjett
Hvilket budsjett har dere til:
• innkjøp av instrumenter og utstyr som kreves?
• kursing og kompetanseheving hos ansatte?
• årlig forbruk av analysemateriell, service og vedlikehold?

Husk: Autoklav til sterilisering!

Hvilken metode velger du?

Med godt utstyr og veiledning kan du i mange tilfeller selv teste for Listeria, enten du har kompetanse til å utføre komplette egne analyser på stedet, eller velger å gjennomføre enkle internkontroller og bekrefte resultatet ved et akkreditert laboratorie. Egne analyser gir bedre internkontroll, raskere resultater og varene kommer raskere ut i markedet. Du sparer kostnader, lagerplass og ikke minst øker holdbarhets-vinduet for dine produkter.

Vi gir råd om valg av riktig metode.
Internkontroll av hygiene kan enkelt og raskt utføres med "alt-i-ett" svabertester. Har du behov for både produkt og miljøtesting anbefaler vi validerte kromogen skåler. For raskere, mer sensitive og pålitelige analyser av produkt og miljø/ hygiene er PCR-metoder det beste valget.

Nedenfor har vi listet utvalgte produkter for analyse av Listeria.
Klikk deg inn på produktene for å bestille, og spør gjerne Torill, vår mikrobiolog, om råd, eller book et møte med oss for mer informasjon og tips.

Raske og enkle miljøprøver

SwabSure Listeria

SwabSure Listeria mono

Enkel presumptiv Listeriatest til  miljøprøver fra næringsmiddel-produksjon. Rør med fuktet svaber i nøytraliserende buffer, klar for prøvetaking og inkubering. Resulat etter 24-48 timer. Turkis/blå farge indikerer positiv tilstedeværelse.
Les mer - Bestill

InSite Listeria spp.

Hurtig og enkel presumptiv Listeriatest for miljøprøver fra næringsmiddelproduksjon. Rør med svaber, og buljong for vekst av Listeria. Resultat etter 24-30 timer. Fargeendring fra gul til lys brun/svart, regnes som presumptiv positiv
Les mer - Bestill
Rhamnose Test2

Rhamnose Test

Rhamnose Test er den enkleste konfirmeringen av Listeria monocytogenes, med komplett resultat på 6 timer.
Les mer - Bestill


Validerte og selektive produkt- og miljøprøverRAPID’L. mono

Selektiv kromogen agarskål for deteksjon og telling av Listeria monocytogenes og Listeria spp. i næringsmidler og miljøprøver. Komplett resultat for Listeria mono på 44 timer, 72 timer for Listeria spp. Telling av både Listeria mono og Listeria spp. kan gjøres etter 24 timers inkubering på skål.
Validert av AFNOR og Nordval.
Les mer - Bestill

CompactDry Listeria spp

Dehydrert kromogen agarskål for deteksjon og telling av generelle Listeria bakterier i næringsmidler og miljøprøverer. Inkuberes ved 37°C i 24 timer. Listeria spp danner blå kolonier for enkel avlesning. 
Skålene er alltid klar til bruk.
Lagres i romtemperatur. Tilfredsstiller ISO 11290
Les mer - Bestill
AL Agar

AL-Agar

Selektivt kromogent agarmedie iht. Ottaviani & Agosti (ALOA), for deteksjon og telling av Listeria monocytogenes og andre Listeria spp. Komplett resultat på 44 timer. AFNOR-validert for alle næringsmidler og miljøprøver, iht. ISO 16140.
Les mer - BestillValidert, sensintivt, selektivt og raskt med PCR


iQ-Check Listeria mono

Den raskeste, mest spesifikke og mest sensitive metoden for deteksjon av Listeria monocytogenes, med komplett resultat på 25 timer.
DNA-ekstraksjon og real-time PCR-amplifisering. Hvert Kit inneholder klare til bruk reagenser og positiv/ negativ kontroll, intern amplifika-sjonskontroll følger med, slik at du unngår falske negative resultater.
AFNOR- og NordVal validert.
Les mer - Bestill

Tilbehør

BPW flasker

1/2 Fraser buljong

Selektiv oppformeringsbuljong som maksimerer levedyktigheten til Listeria spp. i næringsmidler og miljøprøver.
Les mer - Bestill

Dette er bare et utvalg av vårt sortiment

Klikk deg inn på labolytic.no for å bestille, og spør gjerne vår mikrobiolog Torill om råd, eller book et møte med oss for mer informasjon og tips.
Oppdatert